O nás

 

Vznik Slovenského odborového zväzu pôšt a telekomunikácií (SOZ PT)

V dňoch 29. – 30. 1. 1990 sa konal mimoriadny Zjazd pracovníkov spojov v Kolíne a v Kutnej Hore. Nedošlo k dohode vytvorenia dvoch samostatných zväzov.
Vznikla Česká a Slovenská komora s pomerným zastúpením, bez právnej subjektivity a práva samostatne rozhodovať.
Neustále otváranie kompetenčných a majetkových sporov, nutnosť vypracovávania oponentúr k novým zákonom, organizačným štruktúram, boli predmetom pre požadovanie právnej subjektivity pre Slovenskú komoru FOZ.
Na riadnom zjazde v Plzni 15.-16.6.1991 požiadalo 47 delegátov s 15 794 členmi o vystúpenie z FOZ pracovníkov spojov. Ďalej na samostatnom rokovaní prerokovali potrebné materiály na založenie zväzu.

Zjazd pokračoval v dňoch 10. – 11. 7. 1991 v Bratislave. Dátum 10. 7. 1991 je zapísaný ako „Deň vzniku Slovenského odborového zväzu pôšt, telekomunikácií a rádiokomunikácií.“

Zhodou okolností vláda Slovenskej republiky v tento deň schválila vznik Ministerstva dopravy a spojov Slovenskej republiky.

Hlavnými cieľmi zväzu bolo dodržiavanie demokratických princípov v zmysle deklarácie OSN 2 200 o občianskych a politických právach, ktoré ČS. štát ratifikoval 7.10.1968. Bolo to predzvesťou vzniku samostatnej zvrchovanosti Slovenskej republiky, ktorá vznikla 1.1.1993.
História ukázala, že novovzniknutý Slovenský odborový zväz pôšt a telekomunikácií bol dobrou cestou pre zamestnancov, ktorých obhajoval v pracovnoprávnych záležitostiach a v oblasti sociálnych istôt.
V samotnom začiatku činnosti zväzu to boli predovšetkým zamestnanci Spojov, následne rozdelených na poštu a telekomunikácie, zamestnancov Rádiokomunikácií, Poštovej novinovej služby, Telekomunikačného úradu a OUS v Bratislave.
Našlo sa i veľa oponentov, ktorí spochybňovali vznik zväzu, prišli i nedorozumenia a rozdielnosť v názoroch medzi vlastnými funkcionármi. 
Cez všetky úskalia funkcionári zväzu a dobrovoľní funkcionári riadení predstaviteľmi zväzu prekonali prekážky a zabezpečili činnosť zväzu až do dnešných dní, predovšetkým pre členov zväzu, ktorí uvedenú činnosť pri obhajovaní svojich práv potrebujú azda ešte viac, ako v samotných začiatkoch zväzu.
Postupne sa menili organizácie, v ktorých sme mali členov odborov, menila sa štruktúra zväzu a tiež pôvodný názov na dnešný.
Súčasne so zmenami v štruktúre odborového zväzu prichádzali nové požiadavky, v súvislosti so zmenou inštitúcii, v ktorých pracovali zamestnanci členovia nášho zväzu, menil sa a prispôsoboval program a ciele zväzu, vždy k potrebám členov.
Prišli noví funkcionári, nové názory členov a funkcionárov, hľadali sa nové cesty. O činnosti a smerovaní rozhodujú členovia, následne na svojich rokovaniach funkcionári a orgány zväzu.
V posledných rokoch je naša práca a činnosť zameraná výlučne na činnosť v prospech členov nášho zväzu, pôsobíme demokraticky a apoliticky.

Na čele Slovenského odborového zväzu pôšt a telekomunikácii postupne pôsobili:  Vladimír Zeman, Milada Dobrotková, Ján Martinovič a v poslednom období, presnejšie od 15.10.2006  Milan Brlej.

Slovenský odborový zväz pôšt a telekomunikácií je v súčasnosti členom:
Konfederácie odborových zväzov SR (KOZ SR), Asociácie odb. zväzov dopravy pôšt a telekomunikácii, nadnárodnej európskej organizácii EUROFEDOP.

Zastupujeme zamestnancov v spoločnostiach:
Slovak Telekom, a.s.
Slovenská pošta, a.s.
Towercom, a.s.
Strabag, PFS s.r.o.

 Posted by at 13:59