Program SOZPT

 

P r o g r a m

Slovenského odborového zväzu pôšt a telekomunikácií
na roky 2018 – 2022

Program vychádza zo zamerania činnosti  Slovenského odborového zväzu pôšt a telekomunikácií (ďalej len SOZ PT), odborových organizácií, odborových orgánov, z návrhov členov, ich požiadaviek a odporúčaní.

      Vo svojej činnosti sa naďalej bude riadiť princípom nezávislosti  od štátnej moci, politických strán a hnutí, zamestnávateľských organizácií a iných subjektov.

       Základným programovým cieľom je ochrana oprávnených záujmov svojich členov pri riešení ich pracovných, sociálnych a odborových práv.

       SOZ PT svoju činnosť smeruje na dosiahnutie vytýčených cieľov:

  • v oblasti odborovej práce,
  • v ekonomicko-sociálnej oblasti,
  • v oblasti pracovno-právnej,
  • v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  • v oblasti medzinárodnej činnosti

I. OBLASŤ ODBOROVEJ PRÁCE

Pokračovať vo vytváraní funkčnej štruktúry základných organizácií SOZ PT,     

a) Stabilizácia členskej základne SOZ PT, prijímanie nových členov
b) Zabezpečiť potrebu vzdelávania funkcionárov SOZ PT, prostredníctvom organizovaných kurzov, seminárov, prípadne vlastného zväzového školenia,
c) Skvalitňovanie informovanosti členov o činnosti a úlohách SOZ PT a KOZ SR,
d) Pokračovať v priamych osobných kontaktoch členov orgánov zväzu a ZO s členskou základňou,
e) Využívať nového systému informovanosti SOZ PT o potrebách a požiadavkách členov základných organizácií prostredníctvom e-mailu.
f) Pokračovať v spolupráci s odborovými zväzmi v rezorte dopravy, pôšt a telekomunikácií.

II. EKONOMICKO – SOCIÁLNA OBLASŤ

1. KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE

Kolektívne vyjednávanie je základnou činnosťou SOZ PT s cieľom:

a) Presadzovať rozhodujúci význam kolektívneho vyjednávania pri uplatňovaní nárokov  zamestnancov nad rámec všeobecne záväzných právnych predpisov. Dbať, aby kolektívne zmluvy a  iné dohody, ktoré uzatvoria odborové orgány, boli účinným nástrojom na presadenie potrieb  a záujmov zamestnancov  k ich uspokojovaniu.
b) Uzatvárania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa so zamestnávateľskými zväzmi.
c) Docieliť u zamestnávateľov, kde máme členskú základňu, uzatvorenie podnikových kolektívnych zmlúv.
d) Poskytovať odbornú pomoc pri kolektívnom vyjednávaní na všetkých úrovniach.
e) Presadzovať finančný podiel zamestnancov – nečlenov odborov v prospech odborov za uzatváranie kolektívnych zmlúv, na ktorých sa výhody z kolektívnych zmlúv vzťahujú automaticky

2. MZDOVÁ OBLASŤ

Cieľom SOZ PT je:

a) Presadzovať rast miezd v takej výške, aby sa zabránilo poklesu reálnych miezd.
b) Sledovať vývoj miezd a životných nákladov s cieľom udržať a zvyšovať úroveň reálnych miezd.
c) Presadzovať formou kolektívneho vyjednávania zvýšenie miezd a príplatkov zamestnancov podľa jednotlivých kategórií zaradenia.
d) Presadzovať primeraný odstup minimálnej mzdy od životného minima tak, aby bol zabezpečený nevyhnutný motivačný charakter v prospech zamestnanca a výkonu práce.
e) Podporovať postupné zníženie odvodového a daňového zaťaženia zamestnancov.
f) Požadovať zachovanie  pravidelnej valorizácie minimálnej mzdy.
g) Predkladať stanoviská a pripomienky k pripravovaným návrhom zákonov, vyhlášok, resp. nariadení z ekonomickej a mzdovej oblasti.
h) Spolupracovať s KOZ SR pri presadzovaní mzdových požiadaviek zamestnancov v závislosti na ich odvodové a daňové zaťaženie, k valorizácii miezd v súlade s rastom  životných nákladov a dodržiavanie ich občianskych práv.

3. SOCIÁLNA OBLASŤ

Cieľom SOZ PT je:

a) Zásadnú pozornosť venovať ovplyvňovaniu  legislatívnych návrhov v sociálnej oblasti.
b) Presadzovať zachovanie pracovných miest.
c) Presadzovať využívanie doplnkového dôchodkového sporenia zamestnancov,
d) Presadzovať zachovanie sociálneho fondu, zvýšenie spodnej hranice povinného prídelu z nákladov zamestnávateľov.
e) V spolupráci s príslušným odborovým orgánom, kontrolovať správnosť tvorby a použitia sociálneho fondu.
f)  Presadzovať stanovenie konkrétnej hranice veku nároku na starobný dôchodok.

III. PRACOVNOPRÁVNA OBLASŤ

Cieľom SOZ PT je:

1. Zabezpečovať ochranu práv členov a funkcionárov SOZ PT v pracovnoprávnych vzťahoch, poskytovať právne poradenstvo.
2. Presadzovať u zamestnávateľov, aby pri prepúšťaní zamestnancov z dôvodov organizačných zmien boli tieto vopred  prerokované s príslušnou odborovou organizáciou.
3. Pri ochrane a zabezpečovaní práv členov SOZ PT spolupracovať so všetkými ústrednými orgánmi štátnej správy, osobitne s Ministerstvom dopravy pôšt a telekomunikácií SR, s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny, s Národným inšpektorátom práce, samosprávnymi orgánmi VÚC a KOZ SR.
4. Využívať ustanovenie Zákonníka práce a Zákona o kolektívnom vyjednávaní na zabezpečovanie súčinných vzťahov so zväzmi zamestnávateľov, ako aj s jednotlivými zamestnávateľmi v záujme členov odborov a tiež ostatných zamestnancov.
5. Metodicky usmerňovať  funkcionársky aktív základných organizácií. Ostatné konzultácie, zamerať na tie oblasti  pracovnoprávnych predpisov, kde je najvyšší výskyt porušovania právnych noriem.

IV. OBLASŤ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI

1.  Vykonávať odborovú kontrolu nad BOZP prostredníctvom zväzovej inšpekcie, komisie BOZP a základných organizácií SOZ PT. Osobitnú pozornosť pri kontrolách zamerať najmä na:

a) dodržiavanie pracovnoprávnych a ostatných predpisov  k zaisteniu BOZP,
b) či zamestnávatelia riadne vyšetrujú pracovné úrazy, zúčastniť sa na zisťovaní ich príčin a zdrojov,
c) sociálne vybavenie pracovísk,
d) spôsobilosť na prácu u vybraných povolaní a činností,
e) zabezpečovanie periodických preventívnych lekárskych prehliadok, lekárskych prehliadok na rizikových prácach,
f)  vybavovanie zamestnancov s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a kontrolu ich používania,
g) včasnú náhradu škody postihnutému zamestnancovi pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania,
h) identifikáciu možných nebezpečenstiev a ohrození v pracovnom procese

2. Poskytovať metodickú a poradenskú činnosť základným organizáciám SOZ PT,  inšpektorom BOZP a zástupcom zamestnancov pre otázky BOZP.

V. OBLASŤ MEDZINÁRODNEJ ČINNOSTI

Cieľom SOZ PT je:

1.  V rámci možností realizovať spoluprácu s partnerskými odborovými zväzmi v zahraničí, najmä členmi Eurofedopu.
2.  Pokračovať v zabezpečení pracovných stretnutí rôznych foriem  s predstaviteľmi odborových centrál a ich základných organizácií so zámerom získavania  informácií o:
a) podmienkach pôsobenia a činnosti odborov,
b) sociálnom partnerstve na jednotlivých stupňoch štruktúr a výsledkoch kolektívneho vyjednávania,
c) sociálnej politike odborov,
d) využívať poznatky zo zahraničných ciest pre skvalitnenie odborárskej práce zväzu.

Tento Program SOZ PT bude každoročne rozpracovaný do konkrétnych úloh a pravidelne vyhodnocovaný.

 Posted by at 21:59